*در بخش صنعت، عمده بنگاههای قابل واگذاری وارد بورس شده و اکنون بخش خدمات با سرعت درحال واگذاری است "> *در بخش صنعت، عمده بنگاههای قابل واگذاری وارد بورس شده و اکنون بخش خدمات با سرعت درحال واگذاری است " /> *در بخش صنعت، عمده بنگاههای قابل واگذاری وارد بورس شده و اکنون بخش خدمات با سرعت درحال واگذاری است " />
جمعه 3 خرداد 1398 - 04:13